Margarita noir…

Ocean Beach

Ocean Beach

Yangshuo

Yuelong River

April 8th

Shit Happen

Shit Happen

San Diego Noir!

Noir Kitty

Peking Duck

Peking Duck

Kitteh! (and oh yeah, an ARC)

Kitteh! (and an ARC)

Fuli Village

New Year's sausage

Suzhou – Shantang Jie

Suzhou - Shantang Jie

Kebab School

Sign me up!